กฎหมายที่ใช้บังคับ- ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และข้อตกลงแยกต่างหากใด ๆ ที่เราให้บริการแก่คุณจะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

การใช้ไซต์:
1 ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ Beautikini ขอมอบสิทธิ์อนุญาตแบบจำกัด เพิกถอนได้ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่ผูกขาดในการเข้าถึงและใช้งานไซต์โดยแสดงบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการซื้อของส่วนตัวเท่านั้น รายการและไม่ใช่เพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือใช้ในนามของบุคคลที่สาม การละเมิดข้อตกลงนี้จะส่งผลให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตที่ได้รับในย่อหน้านี้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
2 ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตในย่อหน้าข้างต้น คุณไม่สามารถทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง ขาย ให้เช่า ส่ง สร้างผลงานลอกเลียนแบบ แปล ดัดแปลง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบ หรือใช้ประโยชน์จากไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์นี้ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตในย่อหน้าข้างต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบิวติกินีเป็นลายลักษณ์อักษร บิวติกินีขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ ยกเลิกบัญชี และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
3 คุณจะต้องไม่อัปโหลด แจกจ่าย หรือเผยแพร่ผ่านไซต์นี้เนื้อหา ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ (a) ละเมิดหรือละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลใด ๆ ; (b) หมิ่นประมาท ข่มขู่ หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ลามกอนาจาร หรืออาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรืออาญาภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา บิวติกินีอาจกำหนดรหัสผ่านและบัญชีให้คุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้บางส่วนของไซต์นี้ได้ ทุกครั้งที่คุณใช้รหัสผ่าน คุณจะถือว่าได้รับอนุญาตให้ใช้ไซต์ในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

ลิขสิทธิ์.

1 เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ กราฟิก หรือรหัสมีลิขสิทธิ์ในฐานะงานรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และเป็นทรัพย์สินของ Beautikini
2 อนุญาตให้คัดลอกและพิมพ์ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ Beautikini ห้ามใช้งานใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง หรือส่งต่อเนื้อหาของเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก Beautikini คุณตกลงเพิ่มเติมที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใด ๆ จากเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

การสิ้นสุด

นอกเหนือจากการเยียวยาทางกฎหมายหรือความยุติธรรมอื่นๆ Beautikini อาจยกเลิกข้อตกลงทันทีหรือเพิกถอนสิทธิ์ทั้งหมดของคุณที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้ เมื่อมีการยุติข้อตกลงนี้ คุณจะถูกเพิกถอนรหัสผ่านและการระบุบัญชีทั้งหมด ปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน การยุติข้อตกลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์และภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระผูกพันในการชำระเงิน) ของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสุด

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

บิวติกินีจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษหรือผลสืบเนื่องใดๆ อันเป็นผลจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้งานวัสดุบนเว็บไซต์นี้หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าบิวติกินีจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการยกเว้นความรับผิดหรือความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง

ส่งคืน

ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินเพียงครั้งเดียวสำหรับค่าจัดส่ง (ไม่รวมการคืนสินค้า) ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเติมสต็อกจากผู้บริโภคสำหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์

ลิงค์

ในความพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้เยี่ยมชมของเรา Beautikini อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม Beautikini ไม่สามารถควบคุมไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ ซึ่งทั้งหมดมีแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลแยกกัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับ Beautikini เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ดังนั้นคุณจึงเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยความเสี่ยงของคุณเอง แต่ Beautikini พยายามปกป้องความสมบูรณ์ของเว็บไซต์และลิงก์ที่วางไว้ ดังนั้นจึงขอความคิดเห็นใดๆ ไม่เพียงแต่บนไซต์ของตนเองเท่านั้น แต่ยังสำหรับไซต์ที่ลิงก์ไปด้วยเช่นกัน

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และข้อตกลงแยกต่างหากใด ๆ ที่เราให้บริการแก่คุณจะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

สงวนลิขสิทธิ์โดย BEAUTIKINI CO., LTD.